Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy

-

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy

Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego liczy się tak, jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, z jedną różnicą, dotyczącą sytuacji, gdy pracownik ma – oprócz stałych składników wynagrodzenia – również składniki zmienne np. premie, dodatek za pracę w porze nocnej. Jeśli pracownik ma wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia, to w miesiącu, w którym korzystał on z urlopu szkoleniowego, otrzyma takie samo wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby z urlopu szkoleniowego nie korzystał. 

W przypadku stałych dochodów – wynagrodzenie zostanie niezmienione.

W przypadku zmiennych dochodów – należy ustalić wartość jednej godziny urlopowej.

Obliczanie wynagrodzenia za urlop szkoleniowy nie jest skomplikowane. Dokładnie tak samo liczy się je dla niepełnego etatu, należy jednak uwzględnić odpowiednio niższą liczbę godzin przepracowanych i godzin do przepracowania.