Na czym polega umowa agencyjna?

-

Na czym polega umowa agencyjna?

Umowa agencyjna stanowi zobowiązanie agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z Klientami.

Umowa agencyjna uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego.

Może zostać zawarta w formie dowolnej. Forma pisemna jest wymagana, gdy na agencie spoczywa odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania przez Klienta.

Zarówno agent, jak i zleceniodawca są przedsiębiorcami, a agent zobowiązany jest ponadto działać w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Ten typ umowy ma charakter odpłatny. Zawierana jest na czas określony lub nieokreślony.
Umowa zostaje rozwiązana po wcześniejszym uregulowaniu okresu wypowiedzenia.

WAŻNE!
W wypadku niewywiązywania się przez jedną ze stron ze swoich obowiązków istnieje możliwość rozwiązania umowy, bez zachowania okresów wypowiedzenia.

Istotną wadą jest zakaz konkurencji stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami (na rzecz dającego zlecenie, lub w jego imieniu).