Jak rozliczyć koszt poniesiony w związku z zakupem domeny?

-

Jak rozliczyć koszt poniesiony w związku z zakupem domeny?

W przypadku zakupienia domeny internetowej nie możemy mówić o nabyciu wartości niematerialnej i prawnej. Wydatki związane z tego rodzaju zakupem podlegają zaliczeniu do kosztów działalności operacyjnej jednostki – najczęściej koszty usług obcych.

Koszty tego rodzaju ujmowane są w kosztach bilansowych zgodnie z zasadą memoriału (w okresie w którym domena będzie wykorzystywana).

Czym jest domena internetowa?
Pojęciem tym określamy unikalny adres strony internetowej. Zazwyczaj zakup nie wiąże się z przeniesieniem praw autorskich oraz praw pokrewnych. Z tego też powodu zakupu o tym podłożu nie zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych.

1. FZ – faktura za zakup domeny:
a) wartość brutto zobowiązania:
– Wn konto 30 “Rozliczenie zakupu”,
– Ma konto 21 “Rozrachunki z dostawcami”,
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
– Wn konto 22-1 “VAT naliczony i jego rozliczenie”,
– Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”,
c) zarachowanie nabytej domeny w ciężar kosztów:
– Wn konto 40-2 “Usługi obce”,
– Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”,
d) zakwalifikowanie kosztów zakupu domeny do rozliczenia w czasie:
– Wn konto 64-0 “Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
– Ma konto 49 “Rozliczenie kosztów”.

2. PK – zarachowanie kosztu zakupionej domeny do okresu, którego dotyczy:

– Wn konto zespołu 5 (np. 55 “Koszty zarządu”),
– Ma konto 64-0 “Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.